Menüler

İLAN

22.01.2020

Aşağıda niteliği yazılı taşınmaz malların DSİ Genel Müdürlüğü’ne ait hisseleri 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca  “ DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik ” gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

Satış işlemi ile ilgili şartname DSİ 10.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

1)    İsteklilerin DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzlarıyla birlikte aşağıda belirtilen ihale gün ve saatinde DSİ 10. Bölge Müdürlüğü  Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’ nün Makam odasında (Yenişehir / Diyarbakır) hazır bulunmaları ilan olunur

2)  İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ihale günü ve saatinden önce yatırmak şarttır. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir  noterlikçe tasdikli vekâletnameyi vermek şarttır.

3)    Diyarbakır  İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi  1381 Ada,  5 no’ lu parsel; Diyarbakır ili, Bağlar İlçesi, Hashavar Mahallesi 4453 Ada  3 nolu parsel; Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Yatır Mahallesi, 1093 nolu parsellerin  aşağıda gerekli bilgileri verilen DSİ ye ait taşınmazların  yazılı gün ve saatte 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif taşınmaz satış ihalesi DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’ nün Makam odasında yapılacaktır.

4)    İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)    Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun

b)    Yasal yerleşim yerine gösterir belgeyi

c)    Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri

d)    Gerçek kişilerin T.C Kimlik Numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri

e)    Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik, adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerine veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

5)    İhale dosyaları ve şartnameleri mesai saatleri içerisinde DSİ 10. Bölge Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir.

6)    Geçici teminat bedeli, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca, tahmin edilen bedelin %3’ ü oranında alınacaktır.

7)    Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8)    Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

9)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOT: Saatinde sonuçlanmayan ihalelere müteakip saatlerde devam olunacaktır.

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAH. / KÖYÜ

ADA NO

PARSEL NO

TAPU ALANI

DSİ HİSSESİ

HİSSEYE DÜŞEN M2

TAŞINMAZ CİNSİ

İMAR DURUMU

BİRİM FİYAT TL

/ M2

TOPLAM BEDEL

TEMİNAT MİKTARI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

KAYAPINAR

1381

5

479,14

4649 / 192000

11,60

ARSA

VAR

510,5

5.921,80

177,7

20/12/2019

09.00

2

DİYARBAKIR

BAĞLAR

HASHAVAR

4453

3

8.106,01

48415800 / 13709694713

28,63

ARSA

VAR

785,025

22.475,27

674,26

20/12/2019

09.30

3

DİYARBAKIR

EĞİL

YATIR

0

1093

19,783,20

1/1

19.783,20

TARLA

YOK

7,20

142.439,04

4.273,17

20/12/2019

10.00